تبلیغات
دانلود کلیپ
s


خواص خرفه (فرفخ)

خبرگزاري آريا –
 خواص خرفه (فرفخ)
نحوه استفاده : مانند ساير سبزيجان خواص خوراک دارد اما سبزي حضرت فاطمه بوده است.شيوه هاي درماني هم دارد که در ذيل به آن اشاره خواهد شد :
خواص : قطع كننده خونريزي و چرك ميباشد، گياهي است يك ساله كه وحشي آن خزنده، با ساقه هاي خوابيده كمي قرمز و با برگهاي دايره اي گوشتي كه دور گلهاي كوچك زرد رنگ آن ظاهر مي شوند. نوع پرورشي آن با برگهاي ضخيم گوشتي سرخ رنگ كه بلندي آن ۴۰ ـ ۱۰ سانتي متر است، برگهاي آن گوشتي كلفت با كركهاي كوتاه، تخم آن سياه كوچك. وحشي آن معمولا ً‌در مناطق معتدله دنيا همه جا و در نواحي سايه دار مرطوب در مزارع و بوستانها و حاشيه درياچه ها مي رويد.
در ايران معمولاً كاشته مي شود، ولي به طور وحشي نيز در مناطق شمالي ايران در اطراف رشت، لاهيجان، اطراف تهران، تفرش، اراك و ساير نواحي مي رويد. تكثير آن از طريق كاشت بذر آن صورت مي گيرد و بذر آن را به طور مستقيم در مزرعه اصلي در ماه هاي ارديبهشت تا تيرماه مي كارند. خاك مزرعه بايد غني باشد و چون احتياج به آب زياد دارد آبياري آن بايد مرتباً صورت گيرد.
خرفه از نظر طبيعت طبق نظر حكماي طب سنتي خيلي سرد و تر و داراي نيروي قابضه است و مدر است و معتقدند كه برگ و ساقه آن مسكن صفرا است و آن را قمع مي كند و حرارت خون و كبد و معده را تسكين مي دهد و براي تسكين حدت تبهاي گرم و صفراوي و تسكين عطش و كنترل ترشح ادرار در مورد بيماري ديابت و رفع سردرد هاي گرم مفيد است و خونريزي از هر عضوي را قطع مي كند و همچنين در مواردي كه چرك از سينه آيد قطع مي كند و براي خرد كردن سنگ مثانه و ازدياد ترشح بول مفيد است، يعني مدر است و براي سرفه و سوزش مجراي ادرار و مثانه و روده ها و بواسير و همچنين تسكين حرارت رحم و سوزش و درد آن مفيد است.
تخم آن ضد كرم كدو است و عصاره ساقه و برگ آن براي بيماريهاي كبد و بيماريهاي كمي ويتامين c بسيار مفيد است، البته كمتر از شاهي. زيرا در خرفه تا حد ۲۵ گرم در ۱۰۰ گرم برگ ويتامينc دارد و به عنوان رژيم غذايي اشخاص مبتلا به اسكوروي تجويز مي شود.
مقدار خوراك از آب برگ ساقه آن ۴۰ گرم كه با ۸ گرم نبات يا شكر مخلوط كرده و خورده مي شود.
اگر آن را پخته و با كمي پياز و روغن سرخ كرده و بخورند براي قطع اسهال صفراوي و تقويت روده ها و تبهاي گرم بسيار نافع است به خصوص در فصل هاي گرم سال و براي اشخاص گرم مزاج.
اگر برگ و ساقه آن را مانند سالاد و با سركه بخورند براي درد كليه بسيار نافع است.
جويدن برگ آن به مقدار كم، كندي دندان را رفع مي كند(كه از خوردنميوه ترش و يا علت ديگري ايجاد شده باشد)و زياد جويدن آن كندي دندان ايجاد مي كند.
از عصاره آن براي التهابهاي گرم چشم با ماليدن در محل ملتهب استفاده مي شود.
ضماد برگ و ساقه آن با روغن گل سرخ براي تسكين سردردهاي گرم و ورمهاي گرم نافع است و با آرد جو براي جرب نافع است.ضماد برگ و ساقه آن به تنهايي براي تسكين حرارت اعضا و سوختگي آتش مفيد است و اگر بر معده و كبد گذارند براي تسكين حرارت آنها مفيد است و اگر با حنا تهيه شود و بر كف دست و پا گذارده شود براي حرارت و پيسي هاي دست و پا در صورت تكرار مفيد خواهد بود.
ضماد ريشه آن براي زگيل قوي تر از ضماد گياه است. اشتها را كاهش مي دهد و اسراف در خوردن آن نور چشم را نقصان مي دهد. اين قبيل افراد سرد مزاج اگر بخواهند بخورند بايد با نعناع و كرفس باشد، مقدار خوراك از آب آن تا ۱۰۰ گرم است.
خاصيت تخم خرفه مانند آب خرفه است و گرد برگ و ساقه خشك آن براي زخمهاي دهان اطفال و زخمهاي نظاير آن نافع است و گرد آن براي طحال و معده اشخاص سرد مزاج مضر است.
اگر بيست گرم برگ خشك آن را كوبيده با شكر و جلپ بخورند براي تبها و سرفه هاي گرم بسيار نافع است، مقدار خوراك گرد آن تا ۲۰ گرم است. مشابه آن در اكثر موارد فوق اسفرزه است.
در مورد خواص خرفه در مدارك فني منتشره در مغرب زمين چنين آمده است:
خرفه در چين و هندوچين مصارف دارويي وسيعي دارد. از خرفه به عنوان خنك كننده، نرم كننده، جبران كننده كمي ويتامينC و نيروبخش، التيام دهنده زخم و محلل ورم استفاده مي شود.
در مدارك زيادي خرفه به عنوان مدر معرفي شده است، ولي بررسي هاي دقيق تر حكما نشان مي دهد كه:
۱ ـ در مورد اشخاص سالم و اشخاصي كه كليه نرمال دارند، اثر مدر دارد.
۲ـ در مورد اشخاص با كليه هاي ناراحت نيز در مواردي تا حدودي مدر است از جمله در مورد نفري تيس (يا ورم كليه) و پي لي تيس (ورم كاليس كليه) تا حدودي مدر است.
در ده مدرك از مدارك طب سنتي معتبر آمده است كه مصرف خرفه براي معالجه خوني نافع است.
چي يو معتقد است كه خرفه براي سه نوع اسهال خوني كه در اثر باكتري ايجاد شده مفيد است ولي در مورد اسهال خوني آميبي يا آموبيك ديسانتري بي اثر است.
اليو معتقد است كه مصرف جوشانده خرفه كه كاملاً‌خوب پخته شده و آب آن گرفته شده باشد براي معالجه اسهال خوني باسيلي يا باسيلري ديسانتري بدون هيچ عوارض جانبي مفيد است.
خواص ديگر استعمال داخلي خرفه:
براي اسهال مفيد است به عنوان ضد كرم براي معالجه اوكسيوريس يا كرمهاي سفيد مفيد است و مسهل ملايم است براي بچه ها مسهل است تصفيه كننده خون است، تب بر و ضد سم است.
در استعمال خارجي:
شيره گياه يا له شده گياه براي تحليل ورم و تومور و التيام زخمهاي شديد سوختگي، بواسير بيماريهاي پوستي، تحليل آبسه، گزيدگي نيش حشرات، عقرب گزيدگي مفيد است.
در موارد نيش حشرات و جانوران مصرف داخلي آن هم مؤثر است ولي البته در مورد زنان حامله نبايد مصرف شود.
تحقيقات جديد دانشمندان نشان داده است كه در خرفه ماده شيميايي بسيار جالب به نام اسيد چرب امگا ۳ وجود دارد. اين همان چربي معروفي است كه در روغن ماهي يافت مي شود و عامل مؤثري براي كاهش كلسترول و فشار خون است و از اين نظر كه اين گياه را در رديف گياهان ارزشمند ضد سرطان و ضد فشار خون قرار مي دهد و به علاوه داراي مقدار قابل ملاحظه اي ويتامين c است كه آن هم از ضد اكسيد كننده ها است و ضد عوامل سرطان زا است.
خواص خرفه از نظر احاديث :
بر روي زمين سبزي خوردني شريفتر از آن نيست و سبزي خوردني حضرت فاطمه (ع) است و عقل را زياد ميکند
منبع : کتب شيعه و اسلاميبرای مشاهده کلیپ خواص خرفه (فرفخ) اینجا کلیک کنید »


خواص خرفه (فرفخ)

خبرگزاري آريا –
 خواص خرفه (فرفخ)
نحوه استفاده : مانند ساير سبزيجان خواص خوراک دارد اما سبزي حضرت فاطمه بوده است.شيوه هاي درماني هم دارد که در ذيل به آن اشاره خواهد شد :
خواص : قطع كننده خونريزي و چرك ميباشد، گياهي است يك ساله كه وحشي آن خزنده، با ساقه هاي خوابيده كمي قرمز و با برگهاي دايره اي گوشتي كه دور گلهاي كوچك زرد رنگ آن ظاهر مي شوند. نوع پرورشي آن با برگهاي ضخيم گوشتي سرخ رنگ كه بلندي آن ۴۰ ـ ۱۰ سانتي متر است، برگهاي آن گوشتي كلفت با كركهاي كوتاه، تخم آن سياه كوچك. وحشي آن معمولا ً‌در مناطق معتدله دنيا همه جا و در نواحي سايه دار مرطوب در مزارع و بوستانها و حاشيه درياچه ها مي رويد.
در ايران معمولاً كاشته مي شود، ولي به طور وحشي نيز در مناطق شمالي ايران در اطراف رشت، لاهيجان، اطراف تهران، تفرش، اراك و ساير نواحي مي رويد. تكثير آن از طريق كاشت بذر آن صورت مي گيرد و بذر آن را به طور مستقيم در مزرعه اصلي در ماه هاي ارديبهشت تا تيرماه مي كارند. خاك مزرعه بايد غني باشد و چون احتياج به آب زياد دارد آبياري آن بايد مرتباً صورت گيرد.
خرفه از نظر طبيعت طبق نظر حكماي طب سنتي خيلي سرد و تر و داراي نيروي قابضه است و مدر است و معتقدند كه برگ و ساقه آن مسكن صفرا است و آن را قمع مي كند و حرارت خون و كبد و معده را تسكين مي دهد و براي تسكين حدت تبهاي گرم و صفراوي و تسكين عطش و كنترل ترشح ادرار در مورد بيماري ديابت و رفع سردرد هاي گرم مفيد است و خونريزي از هر عضوي را قطع مي كند و همچنين در مواردي كه چرك از سينه آيد قطع مي كند و براي خرد كردن سنگ مثانه و ازدياد ترشح بول مفيد است، يعني مدر است و براي سرفه و سوزش مجراي ادرار و مثانه و روده ها و بواسير و همچنين تسكين حرارت رحم و سوزش و درد آن مفيد است.
تخم آن ضد كرم كدو است و عصاره ساقه و برگ آن براي بيماريهاي كبد و بيماريهاي كمي ويتامين c بسيار مفيد است، البته كمتر از شاهي. زيرا در خرفه تا حد ۲۵ گرم در ۱۰۰ گرم برگ ويتامينc دارد و به عنوان رژيم غذايي اشخاص مبتلا به اسكوروي تجويز مي شود.
مقدار خوراك از آب برگ ساقه آن ۴۰ گرم كه با ۸ گرم نبات يا شكر مخلوط كرده و خورده مي شود.
اگر آن را پخته و با كمي پياز و روغن سرخ كرده و بخورند براي قطع اسهال صفراوي و تقويت روده ها و تبهاي گرم بسيار نافع است به خصوص در فصل هاي گرم سال و براي اشخاص گرم مزاج.
اگر برگ و ساقه آن را مانند سالاد و با سركه بخورند براي درد كليه بسيار نافع است.
جويدن برگ آن به مقدار كم، كندي دندان را رفع مي كند(كه از خوردنميوه ترش و يا علت ديگري ايجاد شده باشد)و زياد جويدن آن كندي دندان ايجاد مي كند.
از عصاره آن براي التهابهاي گرم چشم با ماليدن در محل ملتهب استفاده مي شود.
ضماد برگ و ساقه آن با روغن گل سرخ براي تسكين سردردهاي گرم و ورمهاي گرم نافع است و با آرد جو براي جرب نافع است.ضماد برگ و ساقه آن به تنهايي براي تسكين حرارت اعضا و سوختگي آتش مفيد است و اگر بر معده و كبد گذارند براي تسكين حرارت آنها مفيد است و اگر با حنا تهيه شود و بر كف دست و پا گذارده شود براي حرارت و پيسي هاي دست و پا در صورت تكرار مفيد خواهد بود.
ضماد ريشه آن براي زگيل قوي تر از ضماد گياه است. اشتها را كاهش مي دهد و اسراف در خوردن آن نور چشم را نقصان مي دهد. اين قبيل افراد سرد مزاج اگر بخواهند بخورند بايد با نعناع و كرفس باشد، مقدار خوراك از آب آن تا ۱۰۰ گرم است.
خاصيت تخم خرفه مانند آب خرفه است و گرد برگ و ساقه خشك آن براي زخمهاي دهان اطفال و زخمهاي نظاير آن نافع است و گرد آن براي طحال و معده اشخاص سرد مزاج مضر است.
اگر بيست گرم برگ خشك آن را كوبيده با شكر و جلپ بخورند براي تبها و سرفه هاي گرم بسيار نافع است، مقدار خوراك گرد آن تا ۲۰ گرم است. مشابه آن در اكثر موارد فوق اسفرزه است.
در مورد خواص خرفه در مدارك فني منتشره در مغرب زمين چنين آمده است:
خرفه در چين و هندوچين مصارف دارويي وسيعي دارد. از خرفه به عنوان خنك كننده، نرم كننده، جبران كننده كمي ويتامينC و نيروبخش، التيام دهنده زخم و محلل ورم استفاده مي شود.
در مدارك زيادي خرفه به عنوان مدر معرفي شده است، ولي بررسي هاي دقيق تر حكما نشان مي دهد كه:
۱ ـ در مورد اشخاص سالم و اشخاصي كه كليه نرمال دارند، اثر مدر دارد.
۲ـ در مورد اشخاص با كليه هاي ناراحت نيز در مواردي تا حدودي مدر است از جمله در مورد نفري تيس (يا ورم كليه) و پي لي تيس (ورم كاليس كليه) تا حدودي مدر است.
در ده مدرك از مدارك طب سنتي معتبر آمده است كه مصرف خرفه براي معالجه خوني نافع است.
چي يو معتقد است كه خرفه براي سه نوع اسهال خوني كه در اثر باكتري ايجاد شده مفيد است ولي در مورد اسهال خوني آميبي يا آموبيك ديسانتري بي اثر است.
اليو معتقد است كه مصرف جوشانده خرفه كه كاملاً‌خوب پخته شده و آب آن گرفته شده باشد براي معالجه اسهال خوني باسيلي يا باسيلري ديسانتري بدون هيچ عوارض جانبي مفيد است.
خواص ديگر استعمال داخلي خرفه:
براي اسهال مفيد است به عنوان ضد كرم براي معالجه اوكسيوريس يا كرمهاي سفيد مفيد است و مسهل ملايم است براي بچه ها مسهل است تصفيه كننده خون است، تب بر و ضد سم است.
در استعمال خارجي:
شيره گياه يا له شده گياه براي تحليل ورم و تومور و التيام زخمهاي شديد سوختگي، بواسير بيماريهاي پوستي، تحليل آبسه، گزيدگي نيش حشرات، عقرب گزيدگي مفيد است.
در موارد نيش حشرات و جانوران مصرف داخلي آن هم مؤثر است ولي البته در مورد زنان حامله نبايد مصرف شود.
تحقيقات جديد دانشمندان نشان داده است كه در خرفه ماده شيميايي بسيار جالب به نام اسيد چرب امگا ۳ وجود دارد. اين همان چربي معروفي است كه در روغن ماهي يافت مي شود و عامل مؤثري براي كاهش كلسترول و فشار خون است و از اين نظر كه اين گياه را در رديف گياهان ارزشمند ضد سرطان و ضد فشار خون قرار مي دهد و به علاوه داراي مقدار قابل ملاحظه اي ويتامين c است كه آن هم از ضد اكسيد كننده ها است و ضد عوامل سرطان زا است.
خواص خرفه از نظر احاديث :
بر روي زمين سبزي خوردني شريفتر از آن نيست و سبزي خوردني حضرت فاطمه (ع) است و عقل را زياد ميکند
منبع : کتب شيعه و اسلاميبرای مشاهده کلیپ خواص خرفه (فرفخ) اینجا کلیک کنید »


خواص خرفه (فرفخ)

خبرگزاري آريا –
 خواص خرفه (فرفخ)
نحوه استفاده : مانند ساير سبزيجان خواص خوراک دارد اما سبزي حضرت فاطمه بوده است.شيوه هاي درماني هم دارد که در ذيل به آن اشاره خواهد شد :
خواص : قطع كننده خونريزي و چرك ميباشد، گياهي است يك ساله كه وحشي آن خزنده، با ساقه هاي خوابيده كمي قرمز و با برگهاي دايره اي گوشتي كه دور گلهاي كوچك زرد رنگ آن ظاهر مي شوند. نوع پرورشي آن با برگهاي ضخيم گوشتي سرخ رنگ كه بلندي آن ۴۰ ـ ۱۰ سانتي متر است، برگهاي آن گوشتي كلفت با كركهاي كوتاه، تخم آن سياه كوچك. وحشي آن معمولا ً‌در مناطق معتدله دنيا همه جا و در نواحي سايه دار مرطوب در مزارع و بوستانها و حاشيه درياچه ها مي رويد.
در ايران معمولاً كاشته مي شود، ولي به طور وحشي نيز در مناطق شمالي ايران در اطراف رشت، لاهيجان، اطراف تهران، تفرش، اراك و ساير نواحي مي رويد. تكثير آن از طريق كاشت بذر آن صورت مي گيرد و بذر آن را به طور مستقيم در مزرعه اصلي در ماه هاي ارديبهشت تا تيرماه مي كارند. خاك مزرعه بايد غني باشد و چون احتياج به آب زياد دارد آبياري آن بايد مرتباً صورت گيرد.
خرفه از نظر طبيعت طبق نظر حكماي طب سنتي خيلي سرد و تر و داراي نيروي قابضه است و مدر است و معتقدند كه برگ و ساقه آن مسكن صفرا است و آن را قمع مي كند و حرارت خون و كبد و معده را تسكين مي دهد و براي تسكين حدت تبهاي گرم و صفراوي و تسكين عطش و كنترل ترشح ادرار در مورد بيماري ديابت و رفع سردرد هاي گرم مفيد است و خونريزي از هر عضوي را قطع مي كند و همچنين در مواردي كه چرك از سينه آيد قطع مي كند و براي خرد كردن سنگ مثانه و ازدياد ترشح بول مفيد است، يعني مدر است و براي سرفه و سوزش مجراي ادرار و مثانه و روده ها و بواسير و همچنين تسكين حرارت رحم و سوزش و درد آن مفيد است.
تخم آن ضد كرم كدو است و عصاره ساقه و برگ آن براي بيماريهاي كبد و بيماريهاي كمي ويتامين c بسيار مفيد است، البته كمتر از شاهي. زيرا در خرفه تا حد ۲۵ گرم در ۱۰۰ گرم برگ ويتامينc دارد و به عنوان رژيم غذايي اشخاص مبتلا به اسكوروي تجويز مي شود.
مقدار خوراك از آب برگ ساقه آن ۴۰ گرم كه با ۸ گرم نبات يا شكر مخلوط كرده و خورده مي شود.
اگر آن را پخته و با كمي پياز و روغن سرخ كرده و بخورند براي قطع اسهال صفراوي و تقويت روده ها و تبهاي گرم بسيار نافع است به خصوص در فصل هاي گرم سال و براي اشخاص گرم مزاج.
اگر برگ و ساقه آن را مانند سالاد و با سركه بخورند براي درد كليه بسيار نافع است.
جويدن برگ آن به مقدار كم، كندي دندان را رفع مي كند(كه از خوردنميوه ترش و يا علت ديگري ايجاد شده باشد)و زياد جويدن آن كندي دندان ايجاد مي كند.
از عصاره آن براي التهابهاي گرم چشم با ماليدن در محل ملتهب استفاده مي شود.
ضماد برگ و ساقه آن با روغن گل سرخ براي تسكين سردردهاي گرم و ورمهاي گرم نافع است و با آرد جو براي جرب نافع است.ضماد برگ و ساقه آن به تنهايي براي تسكين حرارت اعضا و سوختگي آتش مفيد است و اگر بر معده و كبد گذارند براي تسكين حرارت آنها مفيد است و اگر با حنا تهيه شود و بر كف دست و پا گذارده شود براي حرارت و پيسي هاي دست و پا در صورت تكرار مفيد خواهد بود.
ضماد ريشه آن براي زگيل قوي تر از ضماد گياه است. اشتها را كاهش مي دهد و اسراف در خوردن آن نور چشم را نقصان مي دهد. اين قبيل افراد سرد مزاج اگر بخواهند بخورند بايد با نعناع و كرفس باشد، مقدار خوراك از آب آن تا ۱۰۰ گرم است.
خاصيت تخم خرفه مانند آب خرفه است و گرد برگ و ساقه خشك آن براي زخمهاي دهان اطفال و زخمهاي نظاير آن نافع است و گرد آن براي طحال و معده اشخاص سرد مزاج مضر است.
اگر بيست گرم برگ خشك آن را كوبيده با شكر و جلپ بخورند براي تبها و سرفه هاي گرم بسيار نافع است، مقدار خوراك گرد آن تا ۲۰ گرم است. مشابه آن در اكثر موارد فوق اسفرزه است.
در مورد خواص خرفه در مدارك فني منتشره در مغرب زمين چنين آمده است:
خرفه در چين و هندوچين مصارف دارويي وسيعي دارد. از خرفه به عنوان خنك كننده، نرم كننده، جبران كننده كمي ويتامينC و نيروبخش، التيام دهنده زخم و محلل ورم استفاده مي شود.
در مدارك زيادي خرفه به عنوان مدر معرفي شده است، ولي بررسي هاي دقيق تر حكما نشان مي دهد كه:
۱ ـ در مورد اشخاص سالم و اشخاصي كه كليه نرمال دارند، اثر مدر دارد.
۲ـ در مورد اشخاص با كليه هاي ناراحت نيز در مواردي تا حدودي مدر است از جمله در مورد نفري تيس (يا ورم كليه) و پي لي تيس (ورم كاليس كليه) تا حدودي مدر است.
در ده مدرك از مدارك طب سنتي معتبر آمده است كه مصرف خرفه براي معالجه خوني نافع است.
چي يو معتقد است كه خرفه براي سه نوع اسهال خوني كه در اثر باكتري ايجاد شده مفيد است ولي در مورد اسهال خوني آميبي يا آموبيك ديسانتري بي اثر است.
اليو معتقد است كه مصرف جوشانده خرفه كه كاملاً‌خوب پخته شده و آب آن گرفته شده باشد براي معالجه اسهال خوني باسيلي يا باسيلري ديسانتري بدون هيچ عوارض جانبي مفيد است.
خواص ديگر استعمال داخلي خرفه:
براي اسهال مفيد است به عنوان ضد كرم براي معالجه اوكسيوريس يا كرمهاي سفيد مفيد است و مسهل ملايم است براي بچه ها مسهل است تصفيه كننده خون است، تب بر و ضد سم است.
در استعمال خارجي:
شيره گياه يا له شده گياه براي تحليل ورم و تومور و التيام زخمهاي شديد سوختگي، بواسير بيماريهاي پوستي، تحليل آبسه، گزيدگي نيش حشرات، عقرب گزيدگي مفيد است.
در موارد نيش حشرات و جانوران مصرف داخلي آن هم مؤثر است ولي البته در مورد زنان حامله نبايد مصرف شود.
تحقيقات جديد دانشمندان نشان داده است كه در خرفه ماده شيميايي بسيار جالب به نام اسيد چرب امگا ۳ وجود دارد. اين همان چربي معروفي است كه در روغن ماهي يافت مي شود و عامل مؤثري براي كاهش كلسترول و فشار خون است و از اين نظر كه اين گياه را در رديف گياهان ارزشمند ضد سرطان و ضد فشار خون قرار مي دهد و به علاوه داراي مقدار قابل ملاحظه اي ويتامين c است كه آن هم از ضد اكسيد كننده ها است و ضد عوامل سرطان زا است.
خواص خرفه از نظر احاديث :
بر روي زمين سبزي خوردني شريفتر از آن نيست و سبزي خوردني حضرت فاطمه (ع) است و عقل را زياد ميکند
منبع : کتب شيعه و اسلاميبرای مشاهده کلیپ خواص خرفه (فرفخ) اینجا کلیک کنید »


تدوین فیلم سینمایی «ما همه با هم هستیم» به کارگردانی کمال تبریزی و تهیه‌کنندگی سیدرضا میرکریمی توسط مژده قاجاریه به اتمام رسید.

به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی «ما همه با هم هستیم»، این فیلم سینمایی از پربازیگرترین فیلم‌های سینمای ایران است که فیلمبرداری آن بیش از دو ماه و در نقاطی از تهران و قزوین انجام شده است. 

مژده قاجاریه از نیمه فیلمبرداری «ما همه با هم هستیم» تدوین این فیلم را به صورت همزمان آغاز کرد و در روزهای گذشته نسخه اولیه تدوین آن آماده شده است. 

«ماهمه باهم هستیم» روایتی کمدی از سقوط یک هواپیما و رازهای مسافران آن است که مهران مدیری، محمدرضا گلزار، لیلا حاتمی، ویشکا آسایش، هانیه توسلی، پژمان جمشیدی، مانی حقیقی، جواد عزتی، سروش صحت، حسن معجونی، مهران غفوریان، نادر فلاح، سیروس گرجستانی، علی شادمان، رضا ناجی، سام نوری، فرزین محدث، بهادر مالکی، یداله شادمانی، محمدمهدی حسینی‌نیا، شیرین آقا کاشی، بهزاد قدیانلو، اشپیتیم آرفی، لیدا فتح‌اللهی، شیوا بلوچی و دانیال کاظمی در آن ایفای نقش کرده‌اند. 

عکس پیوست خبر توسط زهرا مصفا گرفته شده است.

انتهای پیام برای مشاهده کلیپ پایان تدوین فیلم کمال تبریزی اینجا کلیک کنید »دانلود فیلم انتهای دالانی تاریک - Down a Dark Hall 2018

دانلود رایگان با لینک مستقیم

کیفیت 720p WEB-DL اضافه شد

کیفیت 720p x265 اضافه شد

تاریخ انتشار : 2018/08/03

ژانر : درام, فانتزی, ترسناک

امتیاز : 5.9 از 10

نمره منتقدین : 58 از 100

زمان فیلم : 96 دقیقه

زبان فیلم : انگلیسی

محصول کشور : اسپانیا, آمریکا

کارگردان : Rodrigo Cortés

نویسنده : Michael Goldbach, Chris Sparling

ستارگان : AnnaSophia Robb, Uma Thurman, Isabelle Fuhrman

خلاصه فیلم : داستان درباره ی کیت گوردی دانش‎آموز جدید مدرسه‎ شبانه‌روزی بلک‎وود است. پس از ورود به آنجا دیری نمی‌گذرد که او خود را در میان نیروهای تاریک سرپرست مدرسه و رخدادهای غیرقابل باور، گرفتار می‌بیند و...


حجم : 752 مگابایت | انکودر : MkvCage

حجم : 461 مگابایت | انکودر : PSA
دانلود زیرنویس فارسی
تریلر فیلم انتهای دالانی تاریک - Down a Dark Hall 2018


برای مشاهده کلیپ دانلود فیلم انتهای دالانی تاریک – Down a Dark Hall 2018 اینجا کلیک کنید »دانلود فیلم انتهای دالانی تاریک - Down a Dark Hall 2018

دانلود رایگان با لینک مستقیم

کیفیت 720p WEB-DL اضافه شد

کیفیت 720p x265 اضافه شد

تاریخ انتشار : 2018/08/03

ژانر : درام, فانتزی, ترسناک

امتیاز : 5.9 از 10

نمره منتقدین : 58 از 100

زمان فیلم : 96 دقیقه

زبان فیلم : انگلیسی

محصول کشور : اسپانیا, آمریکا

کارگردان : Rodrigo Cortés

نویسنده : Michael Goldbach, Chris Sparling

ستارگان : AnnaSophia Robb, Uma Thurman, Isabelle Fuhrman

خلاصه فیلم : داستان درباره ی کیت گوردی دانش‎آموز جدید مدرسه‎ شبانه‌روزی بلک‎وود است. پس از ورود به آنجا دیری نمی‌گذرد که او خود را در میان نیروهای تاریک سرپرست مدرسه و رخدادهای غیرقابل باور، گرفتار می‌بیند و...


حجم : 752 مگابایت | انکودر : MkvCage

حجم : 461 مگابایت | انکودر : PSA
دانلود زیرنویس فارسی
تریلر فیلم انتهای دالانی تاریک - Down a Dark Hall 2018


برای مشاهده کلیپ دانلود فیلم انتهای دالانی تاریک – Down a Dark Hall 2018 اینجا کلیک کنید »


دانلود تمامی قسمت های مسابقه 13 شمالی

| دانلود مسابقه 13 شمالی با لینک مستقیم |

لینک خرید قسمت 04 قرار گرفت

دانلود رایگان مسابقه 13 شمالی

دانلود مسابقه 13 شمالی با لینک مستقیم و کیفیت عالی از سرور های هکس دانلود

نام مسابقه : 13 شمالی | کارگردان : علیرضا امینی | موضوع : مسابقه، سرگرمی

محصول کشور : ایران | سال تولید : 97-96 | تعداد قسمت: نامشخص

.

اعضای تیم آقایان : کامبیز دیرباز، امیرحسین آرمان، محمدرضا هدایتی و هادی کاظمی

اعضای تیم بانوان : لیلا اوتادی، سحر قریشی، بهاره افشاری و سمانه پاکدل

.

خلاصه داستان : مسابقه 13 شمالی، در این مسابقه جذاب دیدنی که قرار است به دو گروه آقایان و خانم ها برگزار شود این مسابقه در شمال کشور و با داوری حمید گودرزی برگزار شده است. و روال مسابقه به این صورت است که در هر مرحله تیم بازنده باید یک نفر را از میان خود کنار بگذارند تا به مرحله نهایی برسند.

.

دانلود سریال ساخت ایران 2

.

دانلود رایگان مسابقه 13 شمالی

.

مسابقه 13 شمالی نام عنوان جدید محصول شبکه نمایش خانگی است و قرار در قالب مسابقه ای ده مرحله ای چهره مطرح و شاخص سینما در قالب دو گروه زن و مرد با هم به رقابت در رشته های مختلف خواند پرداخت. این مسابقه قرار است از 4 تیرماه 97 به صورت هفتگی در شبکه نمایش خانگی به نمایش در آید که شما می توانید آن را در سریعترین زمان ممکن از هکس دانلود تهیه فرمایید.برای مشاهده کلیپ دانلود مسابقه ۱۳ شمالی اینجا کلیک کنید »


مواد غذايي که براي تقويت اعصاب مفيدند

خبرگزاري آريا –
گياهان تقويت اعصاب
مواد غذايي که براي تقويت اعصاب مفيدند‎
احساس ، کوفتگي، بي‌حالي و بي‌ميلي به‌کار عارضه‌اي است که در بين افراد جامعه شيوع نسبتا زيادي دارد. اين اختلال چنانچه ادامه يابد موجب کاهش کارايي و اتلاف انرژي در انسان مي‌شود.اين اختلال با وجود اينکه به‌ظاهر مشکل بزرگي به‌نظر نمي‌رسد اما چنانچه ادامه يابد موجب کاهش کارايي و در واقع اتلاف انرژي در انسان مي‌شود. اين عارضه نشانه بروز اختلالات جدي در سلامت انسان است و در واقع معلولي است از وجود اشکال‌هاي مهم در سلامت شخص.پس بايد به اين حالت غير عادي و آزار دهنده به‌طور جدي‌تر نگريست و عوامل ايجاد کننده آن را پيدا کرده و در پي رفع آن برآمد.در ادامه فاکتورهاي موثر در اين مورد بيان مي‌شوند:
ويتامين‌هاي گروه B
اين گروه، سري ويتامين‌هايي را تشکيل مي‌دهند که اکثرا خواص مشابه داشته و در منابع غذايي نيز تا حدود زيادي مشترکند.اين گروه ويتاميني در ترشح انتقال‌دهنده‌هاي عصبي موثرند. برخي از آنها در تشکيل مواد موجود در ساختمان سلول‌هاي عصبي نقش دارند.کمبود اين گروه ويتامين مي‌تواند موجب تخريب ساختمان سلول‌هاي عصبي، اختلال در عملکرد سيستم عصبي و در نتيجه بروز عوارض و مشکلات جدي عصبي بشود.
منابع غذايي انرژي
انرژي مورد نياز بدن از سه منبع کربوهيدرات‌ها، چربي‌ها و پروتئين تامين مي‌شود.لازم است انرژي مورد نياز را بيشتر از کربوهيدرات‌ها تامين نمود و از بين کربوهيدرات‌ها، مواد نشاسته‌اي به مواد قندي ارجحيت دارند.ميزان انرژي دريافتي روزانه نبايد بيش از حد نياز بدن باشد زيرا موجب بروز چاقي و عوارض ناشي از آن مي‌شود.وزن بدن بهترين معيار جهت تعيين کفايت انرژي دريافتي است.
منبع: سلامانهبرای مشاهده کلیپ مواد غذايي که براي تقويت اعصاب مفيدند اینجا کلیک کنید »


سیدضیاالدین دُری را با سریال‌هایش می‌شناسند؛ ساخت سریال «کیف انگلیسی» در دهه ٨٠ و پرداختن به موضوعات سیاسی و روابط انسانی که در آن دوره بعضا خط قرمزهایی جدی برای تلویزیون محسوب می‌شد، دری را در مقام کارگردانی شش‌دانگ به بیننده تلویزیون شناساند. و البته در این مسیر حضور بازیگران حرفه‌ای چون لیلا حاتمی، علی مصفا، فرهاد اصلانی و صبا کمالی که همان سال عنوان بهترین بازیگر جشنواره تئاتر فجر را از آن خود کرده بود، بی‌تاثیر نبود.

به گزارش ایسنا، در کارنامه هنری زنده‌یاد دری سریال‌های زیادی دیده نمی‌شود. او کارگردانی گزیده‌کار بود که با توجه به موضوع تاریخی پروژه‌هایی که انتخاب و سال‌ها صرف نگارش و ساخت آن‌ها می‌کرد، نمی‌توانست مجموعه‌های زیادی را هم در پرونده‌اش ثبت کرده باشد.

با مرور آنچه به نام دری ثبت شده، به کارگردانی سه سریال «کیف انگلیسی»، «کلاه پهلوی» و «کمند خاطرات» می رسیم. «سردار سنجرخان» هم آخرین پروژه‌ای بود که قرار بود توسط وی ساخته شود که گفته می‌شد مرحله تحقیق و نگارش حجم قابل توجهی از آن هم انجام شده اما در نهایت اجل به او مهلت نداد و روز ۲۶ مردادماه به دلیل عوارض عفونی بعد از جراحی پیوند کبد درگذشت.

رابطه دری با خبرنگاران و رسانه‌ها خوب بود؛ در این سال‌ها گفت‌وگوهای متعددی از او منتشر شده که حجم قابل توجهی از آن‌ها به نقد سیستم تلویزیون در حوزه سریال‌سازی اختصاص داشت. او حتی در شرایط دشوار ساخت کلاه پهلوی که حقیقتا برای به جریان افتادن و نتیجه دادنش بارها خون دل خورد، بازهم پذیرای حضور سرزده خبرنگاران در پشت صحنه بود و به گرمی از آن‌ها استقبال می‌کرد.
سرویس رسانه ایسنا در این سال‌ها گفت‌وگوهای متعددی ازاین کارگردان را منتشر کرده که در این گزارش مروری به برخی از آن‌ها خواهیم داشت.

سریال «کلاه پهلوی» سال ۹۱ و۹۲ بعد از هشت سال وقفه از تلویزیون پخش شد و عوامل این سریال بعد از پایان پخش آن به ایسنا آمدند تا درباره روند شکل گیری و حاشیه‌های این سریال گفت وگو کنند. این نشست نقد و بررسی با حضور برخی از عوامل این مجموعه به نمایندگی از ۸۰۰ نفری که طی بیش از هشت سال در ساخت این سریال تاریخی همکاری داشتند، برگزار شد.

دُری در این نشست از نحوه شکل گیری «کلاه پهلوی» گفت و توضیح داد که ریشه «کلاه ‌پهلوی» به سال ۱۳۵۸ برمی‌گردد. در سال ۵۸ و چهار ماه پس از انقلاب، خانم‌هایی را دیدم که آن روزها در تهران بودند و به سمت خیابان فلسطین و به سمت دفتر شادروان بازرگان می‌رفتند که به رییس دولت موقت بگویند که مثل اینکه قرار است حجاب بگذاریم و ما مخالفیم.  پیرو این اتفاق تاریخی که این بانوان به سمت دفتر مهندس بازرگان می‌رفتند «کلاه پهلوی» در ذهن من جرقه خورد.

او به این نکته اشاره کرده بود که نوشته خود را به صورت یک ناول ۳۷ صفحه‌ای همان موقع به تلویزیون ارائه داد و با او قراردادی بسته شد که این فیلمنامه را به سه تله‌پلی سه ساعته دربیاورد، اما او اظهار کرد که این سه تله‌پلی در سه ساعت من را ارضاء نمی‌کرد از طرفی هم تلویزیون به سمت تولیدات این چنینی که من می‌خواستم نمی‌رفت. بعد از مدتی فیلمنامه را به صورت ورژن سینمایی نوشتم و تصویب شد و بعدها به صورت کتاب منتشر شد. حوزه هنری این کتاب را خرید و حدود ۱۵ سال آن را در حوزه نگه داشت. البته با کارگردانان زیادی هم صحبت کرد که آن را بسازند اما این کارگردانان نپذیرفتند و اکثرا اعلام کردند که این کار خود دری است.

این کارگردان سینما وتلویزیون اعلام کرده بود که  پس از «کیف انگلیسی» اواسط سال ۷۹ بود که فیلمنامه را به شبکه یک و محمدرضا جعفری جلوه که آن زمان مدیریت شبکه یک را بر عهده داشت، ارائه داد. او از دری خواسته بود که «کلاه‌ پهلوی» را به شکل سریال‌گونه بنویسد و او این سریال را در ۲۰۰ صفحه نوشت و آن‌ها نیز تصویب کردند. سپس از سال ۱۳۸۰ بود که عوامل کار به سمت نگارش رفتند و تنها سه ماه از پخش «کیف انگلیسی» گذشته بود.

دری طی سال‌های ۸۰ تا ۸۲، سه بار متن سریال را بازنویسی کرد  و سال ۸۳ پیش تولید آن توسط محمدعلی اسلامی شروع شد اما بعدها او کنار کشید و محمدرضا تخت‌کشیان از پاییز ۸۴ با برآورد مجددی که ارائه داده بود، به صورت تهیه‌کننده رسمی وارد این کار شد.

سید ضیاالدین دری در ادامه توضیح داده بود که سال ۸۴ صداوسیما پول نداشت؛ بنابراین معلق ماندند. سپس در ۱۵ تیر ۸۵ بود که این کار کلید خورد. بر اساس پیش‌بینی‌هایی که شده بود ساخت این مجموعه سر وقت تمام شد.

دری معتقد بود که سریال «کلاه پهلوی» یکی از پروژه‌های الف ویژه‌ای بود که از لحاظ سرعت بسیار عالی پیش رفته و البته وقفه‌هایی در این کار صورت گرفته است. 

او اظهار کرده بود که ۷۰ درصد از آنچه که نظر خودش بوده در «کلاه پهلوی» پیاده شده و این میزان در صداوسیمای کشور ما درصد کمی نیست. همچنین دری بیان کرده بود که «کلاه پهلوی»، کار سفارشی نبود و نوشته خودش بوده است و البته طبیعی است که صداوسیما نیز خواسته‌های خود را به عنوان رسانه ملی داشته باشد و به دنبال ارزش‌هایی که مدنظرش است، برود.

این کارگردان سینما و تلویزیون همچنین گفته بود که بعد از «کیف انگلیسی» احساس کرده یود که مردم بعد از آن سریال احساس دیگری دارند چرا که مردم ما خاص هستند و در واقع همین چیزها ما را ایرانی می‌کند. بنابراین برایش مهم بوده که حتما ذائقه مردم را برهم نزند.

همچنین داریوش فرهنگ به‌عنوان یکی از شخصیت‌های محوری داستان که در نقش صمصام ایفای نقش کرده، اعلام کرده بود که جزو اولین بازیگرانی بود که به این پروژه پیوسته و درخصوص چگونگی حضورش در این پروژه توضیح داده که زمانی که فیلمنامه را خواندم با دری تماس گرفتم و به این دعوت و نوشته تبریک گفتم. این شخصیت برای من بسیار جذاب بود و پذیرفتم که در آن ایفای نقش کنم.

 سید ضیاء‌الدین دری در گفت وگوی دیگری با ایسنا که مهرماه سال گذشته انجام شد، درباره وضعیت سریال‌های تلویزیون اظهار کرده بود که «تلویزیون خودش تصمیم‌ساز دارد و هیچ‌گاه از ما برنامه‌سازان سوال نمی‌کند که چه سریالی را بسازد که مخاطب داشته باشد. اظهار نظر کردن درباره‌ی تلویزیون بیهوده است چرا که کار خودش را می‌کند و راه خودش را می‌رود، اگر می‌خواست سریال شهرزاد آقای فتحی را می‌ساخت، پس نمی‌خواهد. بعید می‌دانم که این اظهارنظرها تأثیری بر کسانی که در تلویزیون تصمیم می‌گیرند داشته باشد. در این یکی، دو سال اخیر مجموعه‌هایی که بخواهند من را تکان دهند اتفاق نیفتاده است و خبری از این جنس کارها در تلویزیون ندارم.»

او در بخش دیگری از گفت‌وگوی خود درباره سریال‌های تلویزیون بیان کرده بود که «زمانی می‌گوییم یک کار تلویزیونی پرمخاطب است که کسانی که وقت هم ندارند تلویزیون ببینند، آنقدر درباره آن برنامه یا سریال بشنوند و به آنها گفته شود طوری که تصور کنند اگر آن برنامه را ندیده باشد چیزی را از دست داده است. آیا شما چنین سریالی در چهار سال گذشته سراغ داشته‌اید اگر داشته‌اید بگویید که ما هم بدانیم؛ بنابراین مشکل و نگرانی از جانب مخاطبان تلویزیون وجود ندارد. زمانی که صاحب تلویزیون می‌گوید مشکلی وجود ندارد ما هر چه بگوییم سخنی اضافه خواهد بود.»

او در این گفت وگو به نگارش سریال «سردار سنجر خان» نیز اشاره کرده بود.

سید ضیاء‌الدین دری چندی پیش به دلیل عارضه کبدی در بیمارستان تهران بستری بود و برای پیوند کبد به بیمارستان شیراز منتقل و سه هفته قبل عمل پیوند کبد را با موفقیت پشت سر گذاشت اما متاسفانه امروز (۲۶ مرداد ماه) به دلیل عوارض عفونی بعد از جراحی پیوند کبد درگذشت و پیکر او روز شنبه از شیراز به تهران منتقل خواهد شد.

روحش شاد و یادش گرامی باد!

انتهای پیامبرای مشاهده کلیپ به احترام کارگردان «کلاه پهلوی»، کلاه از سر بر می‌داریم اینجا کلیک کنید »


بیوگرافی امید ( خواننده ) | 0 تا 100 با امید سلطانی

بیوگرافی امید « خواننده » | ۰ تا ۱۰۰ با امید سلطانی 

امروز بیوگرافی امید سلطانی خواننده معروف ایرانی را مرور می‌کنیم، او از چهره هاي بزرگ موسیقی حال حاضر محسوب می‌شود، تمام مـا موزیک هاي او نظیر: تـو مثل گلی، تـو محشری و مـا یکی هستیم را گوش داده ایم، در ادامه از ۰ تا صد با این خواننده دوست داشتنی آشنا میشویم و زندگی امید سلطانی را مرور می‌کنیم.

بیوگرافی امید ( خواننده ) | 0 تا 100 با امید سلطانی

۰ تا ۱۰۰ با امید سلطانی

امید سلطانی در ششم مرداد ۱۳۴۵ در الیگودرز دیده بـه جهان گشود. امید دارای چهار خواهر و ۴ برادر هست، پدر وی حاج حسین نام دارد ولی ایشون در قید حیات نیستند. هنگامی امید فهمید صدا دارد کـه ۹ سال بیشتر نداشت .در نقاشی کشیدن مهارت بسیاز خاصی دارد همانطور کـه این مهارت بـه دخترش یاسمین نیز رسیده اسـت. در سن ۱۸ سالگی امید بـه جبهه هاي جنگ رفت تا از میهن خویش و میهن مادری خود دفاع کند.

امید میگفت سال ها پیش کـه روی یه تابلویی در ساختمان بزرگی کار می کردم، درویشی منو صدا کرد، وقتی کـه رفتم پایین حرفهای عجیبی در باره مـن زد. درویش بـه امید گفته بود کـه تـو در آینده فرد بسیار مهمی خواهی شد و میلییونها نفر برای تـو دست میکشند و بر سر تـو تاج می‌گذارند.و حتی چهره همسرآینده امید رو هم درویش برای امید بـه تصویر کشید. سال ها گذشت امید بـه ترکیه رفت.

بیوگرافی امید ( خواننده ) | 0 تا 100 با امید سلطانی

خانه اي کـه امید درآن زندگی می‌کرد، بـه گفته خود امید ۲۵ روز فقط مشغول پاک کردن آن شد. امید برای درس خواندن بـه ترکیه رفته بود ولی خودش میگفت درس خواندن حقیقتا جواب نمی داد. اما اینبار امید بـه دنبال نعمت خدادادی خود رفت، بله صدای خود. دراین بین امید از تحصیلات خود غافل نشد و تحصیلات خودرا تا رشته مهندسی ادامه داد. امید نخستین بار در یه کاباره ترکیه اي مشغول بـه خواندن شد.

بیوگرافی امید ( خواننده ) | 0 تا 100 با امید سلطانی

این صدای جادویی نظر خیلی از صاحب هاي کاباره رو بخود جلب کرده بود. همانطور کـه خود درویش چهره همسر آینده امید رو برای او بـه تصویر کشیده بود، امید همسر خودرا پیدا کرد،قصه عشق امید و آرزو بـه گفته خیلی ها مثل قصه عشق لیلی و مجنون می باشد. همانگونه کـه خود امید در کارت عروسی خود نوشته بود ، امید بـه آرزوی خود رسید.نخستین جرقه بزرگ زندگی امید با آلبوم اول او شروع شد.

بیوگرافی امید ( خواننده ) | 0 تا 100 با امید سلطانی

موزیک باران نخستین موزیک امید بود با شعر بسیاز زیبای رحمان شکوفه پور و موزیک سازی کیومرث سلیم پور. امید را خواننده غایب می‌دانستند چون اصلا تصویری از امید نداشتند، ولی برای نخستین بار تصویر امید را حمید شب خیز پخش کرد. نخستین کنسرت امید هم دریک سالن بزرگ بنام هالیوود پلیدیوم برگزار شد یک سالن بزرگ کـه در آن زمان فقط با حضور ۳ الی ۴ خواننده پر می شد، ولی امید برای نخستین بار بـه تنهایی سالن را پر از جمعیت کرد.

بیوگرافی امید ( خواننده ) | 0 تا 100 با امید سلطانی

بعد ازآن امید با آلبوم هردو عاشق با شعر بسیار زیبای استاد جهان بخش پازوکی و از شرکت ترانه دومین آلبوم خودرا عرضه کرد.سومین آلبوم امید حضرت عشق نام داشت، کـه قرار بود این آلبوم هم از شرکت ترانه بـه بازار عرضه شود، ولی بر اثر مسائلی کـه پیش آمد این امر میسر نشد. امید آلبوم حضرت عشق رابا شرکت کلتکس بـه بازار عرضه کرد.

بیوگرافی امید ( خواننده ) | 0 تا 100 با امید سلطانی

عکس جوانی امید سلطانی «خواننده»

برای آلبوم چهارم امید متاسفانه مشکل ویزا بـه وجود اومد و ایشان علیرغم میل باطنی خود وادار بـه ترک کشور آمریکا شد. امید در همان سال آلبوم چهارم خود بنام پرسه هاي عاشقانه رابه بازار داد.موزیک یاسمین را برای دخترش یاسمین خواند کـه شعر از خانم ژاکلین و موزیک آنرا محمد مقدم ساخته بودند. سال ۱۳۷۸ آلبوم پنجم امید بنام سربلند از طرف کمپانی کلتکس بـه بازار آمد.

بیوگرافی امید ( خواننده ) | 0 تا 100 با امید سلطانی

خواننده هاي مورد علاقه امید :داریوش، ابی و معین می باشند ولی امید از کوچکی علاقه شدیدی بـه صدای مازیار داشته اسـت. از شاعرهای محبوب امید نیز می‌توان بـه استاد جهانبخش پازوکی و استاد بابک رادمنش اشاره کرد. امید دوباره بـه کشور آمریکا بازگشت و آلبوم بسیار زیبای پیروزی کـه شعرهای این آلبوم را آقای رادمنش و تنظیم آنرا فرزندش بارن رادمنش بر عهده داشتند وارد بازار کرد.

بیوگرافی امید ( خواننده ) | 0 تا 100 با امید سلطانی

دراین آلبوم موزیک همسفر را برای همسرش آرزو خوانده کـه با شعر زیبای مسعود فردمنش و موزیک سازی محمد مقدم بـه همراه بود. بـه گفته خود امید آقای محمد مقدم موزیک ساز فامیلیش می‌باشد.بعد از این آلبوم کنسرت هاي امید شروع شد. امید در همان سال با کاری خیرخواهانه و نیک توانست با هزینه خودش مسئولیت قلب ۲۵ بچه رابه عهده بگیرد کـه نیمی از همین بچه ها، بچه هاي بهبهان بودند.

شروع خوانندگی امید 

بیوگرافی امید ( خواننده ) | 0 تا 100 با امید سلطانی

نخستین آلبوم او باران نام دارد کـه در ترکیه ضبط شد و بـه وسیله شرکت ترانه بـه مدیریت وارطان آوانسیان و جهانگیر طبریائی درسال ۱۹۹۲ میلادی در سراسر کشور آمریکا و اروپا پخش شد. بعد از موفقیت این آلبوم، امید راهی ایالات امریکا شد. ثمرهٔ آن سال ها چهار آلبوم دیگر بنام‌هاي «هردو عاشق» «۱۹۹۴»، «سربلند» «۱۹۹۵»، «حضرت عشق» «۱۹۹۷» و «پرسه‌هاي عاشقانه» «۱۹۹۸» بود.

مهاجرت بـه اسرائیل

بیوگرافی امید ( خواننده ) | 0 تا 100 با امید سلطانی

پس از ارائه آلبوم «پرسه‌هاي عاشقانه» بعلت پایان مهلت حضورش در کشور آمریکا وادار بـه ترک این کشور و مهاجرت بـه اسرائیل شد. حضور در اسرائیل و فاصله گرفتن از صحنه هنر امید را سخت دچار عذاب کرد. پس از چند سال دوری، دوباره بـه کشور آمریکا بازگشت و فعالیت خودرا از سر گرفت. آلبوم «پیروزی» درسال ۲۰۰۲ شروع فعالیت‌هاي هنری امید پس از سال‌هاي دوری بود. بعد از این، امید هرماه کنسرت‌هایي را در شهر هـای مختلف برگزار کرد.

همکاری با توماس اندرس

بیوگرافی امید ( خواننده ) | 0 تا 100 با امید سلطانی

او درسال ۱۳۹۲ بـه همراه توماس آندرس از اعضای گروه مدرن تاکینگ، ترانه‌اي رابا نام مـا یکی هستیم «بـه انگلیسی: We are one» اجرا کرد. این ترانه کـه تهیه‌کنندگی آنرا فرهاد زند بر عهده دارد و اشعار آنرا مریم جلالی سروده، در ۱۳ مرداد ارائه شد. فرهاد زند کـه ایده این همکاری و ترانه ازآن اوست، در آلبوم آخر توماس آندرس با او همکاری داشته‌اسـت. مضمون کلی موزیک بـه مفهوم جهانی متحد اشاره دارد.

آلبوم ها

= باران

= هردو عاشق

= سربلند

= حضرت عشق

= پرسه‌هاي عاشقانه

= پیروزی

= کنسرت زنده

= انتظار

= شب میلاد

تک موزیک ها

= سرزمین مادری

= نوروز

= رویا «اجرای مشترک با محمد مقدم»

= ایران «اجرای مشترک با لیلا فروهر»

= یا علی

= مـن و خود مـن

= نگاه اول

= خانه بی سقف

= مـا یکی هستیم

= خوش قدم

بیوگرافی امید ( خواننده ) | 0 تا 100 با امید سلطانی

زندگی نامه امید «خواننده» 

نزدیک تر با امید

در ادامه سری بـه صفحات اجتماعی امید در فضای مجازی میزنیم و احوالات این روزهای امید سلطانی را جویا می‌شویم، هم چنان با همراه باشید.

بیوگرافی امید ( خواننده ) | 0 تا 100 با امید سلطانی

امید با انتشار این خبر نوشت: گفتگو مـن در نخستین سال‌هـای فعالیت‌هاي هنری ام درکنار همکاران بسیار عزیزم خانم آزیتا شیرازی و آقای منصور سپهروند.

بیوگرافی امید ( خواننده ) | 0 تا 100 با امید سلطانی

امید با انتشار این عکس نوشت: بعد از كنسرت موفق و استقبال كم نظير مردم اشتوتكارت در کشور آلمان بـه اتفاق خانواده و دوستان بـه شهر زيباي بادن بادن سفر كرديم.

بیوگرافی امید ( خواننده ) | 0 تا 100 با امید سلطانی

امید درباره این عکس نوستالژیک نوشت: بـه یاد زنده یاد  رضا بیک ایمانوردی یکی از اسطورهای سینمای کشور ایران کـه بـه دیدار از کنسرت مـن تشریف آوردند.

بیوگرافی امید ( خواننده ) | 0 تا 100 با امید سلطانی

امید درباره این عکس خود از دوران دفاع مقدس نوشت در روزهای سختی کـه برای آزادی و آبادی خرمشهر می جنگیدیم هرگز فکر نمی‌کردیم امروز در سخت ترین روزهای خود بسر میبرد.

بیوگرافی امید ( خواننده ) | 0 تا 100 با امید سلطانی

امید نوشت اجرای زنده موزیک «باران »

بیوگرافی امید ( خواننده ) | 0 تا 100 با امید سلطانی

امید درباره این عکس قدیمی نوشت: روز ضبط ویدئوی موزیک ترکی استانبولی

بیوگرافی امید ( خواننده ) | 0 تا 100 با امید سلطانی

امید هم چنین نوشت اولين گفتگو راديوئى مـن در راديو ايران با آقاى  عليرضا ميبدى بـه همراهى دوست خوبم آقاى بهزاد مسرور 

بیوگرافی امید ( خواننده ) | 0 تا 100 با امید سلطانی

امید سلطانی نوشت: همراه با زنده یاد استاد « مجتبی میر زاده »

بیوگرافی امید ( خواننده ) | 0 تا 100 با امید سلطانی

امید با انتشار این عکس قدیمی از حضورش در جنگ تحمیلی با عراق نوشت: در حین اجرای دعای کمیل در سنگر، واقع در ۸۵ کیلومتری اهواز و خرمشهر همراه باهم سنگران عزیزتر از جانم.برای مشاهده کلیپ بیوگرافی امید ( خواننده ) | ۰ تا ۱۰۰ با امید سلطانی اینجا کلیک کنید »


کیفیت BluRay 1080p, 720p, 720p x265, 480p + زیرنویس فارسی قرار گرفت

دانلود فیلم آپگرید

دانلود فیلم Upgrade 2018 با کیفیت عالی از سرور های هکس دانلود

نام فیلم : Upgrade 2018 | ژانر (موضوع) : اکشن، ترسناک، علمی – تخیلی

محصول کشور : استرالیا | مدت زمان : 100 دقیقه | زبان : انگلیسی

.:: دارای امتیاز 7.7/10 از 13,815 رای در IMDb ::.

.

کارگردان : Leigh Whannell | بازیگران : Logan Marshall-Green, Richard Anastasios, Rosco Campbell

خلاصه داستان : در آینده‎ای نه چندان دور، گری تریس به لطف بخشندگی و سخاوت نابغه فناوری و تراشه‎ای کامپیوتری، نه تنها قادر است بار دیگر راه برود بلکه یک ماشین کشتار توقف ناپذیر تبدیل می‎شود و فرصت آن را خواهد داشت تا انتقام بگیرد …

.

  • رده سنی : PG-13 – تماشای این فیلم به افراد زیر 13 سال توصیه نمی شود.
  • تهیه کنندگان : Jason Blum, Kylie Du Fresne, Brian Kavanaugh-Jones
  • نویسندگان : Leigh Whannell

.

دانلود فیلم آپگرید

.

Upgrade 2018 , Set in the near-future, technology controls nearly all aspects of life. But when Grey, a self-identified technophobe, has his world turned upside down, his only hope for revenge is an experimental computer chip implant called Stem.برای مشاهده کلیپ دانلود فیلم آپگرید Upgrade 2018 اینجا کلیک کنید »


کیفیت BluRay 1080p, 720p, 720p x265, 480p + زیرنویس فارسی قرار گرفت

دانلود فیلم آپگرید

دانلود فیلم Upgrade 2018 با کیفیت عالی از سرور های هکس دانلود

نام فیلم : Upgrade 2018 | ژانر (موضوع) : اکشن، ترسناک، علمی – تخیلی

محصول کشور : استرالیا | مدت زمان : 100 دقیقه | زبان : انگلیسی

.:: دارای امتیاز 7.7/10 از 13,815 رای در IMDb ::.

.

کارگردان : Leigh Whannell | بازیگران : Logan Marshall-Green, Richard Anastasios, Rosco Campbell

خلاصه داستان : در آینده‎ای نه چندان دور، گری تریس به لطف بخشندگی و سخاوت نابغه فناوری و تراشه‎ای کامپیوتری، نه تنها قادر است بار دیگر راه برود بلکه یک ماشین کشتار توقف ناپذیر تبدیل می‎شود و فرصت آن را خواهد داشت تا انتقام بگیرد …

.

  • رده سنی : PG-13 – تماشای این فیلم به افراد زیر 13 سال توصیه نمی شود.
  • تهیه کنندگان : Jason Blum, Kylie Du Fresne, Brian Kavanaugh-Jones
  • نویسندگان : Leigh Whannell

.

دانلود فیلم آپگرید

.

Upgrade 2018 , Set in the near-future, technology controls nearly all aspects of life. But when Grey, a self-identified technophobe, has his world turned upside down, his only hope for revenge is an experimental computer chip implant called Stem.برای مشاهده کلیپ دانلود فیلم آپگرید Upgrade 2018 اینجا کلیک کنید »


دانلود فیلم The Lost Wife of Robert Durst 2017 لینک مستقیم

دانلود فیلم The Lost Wife of Robert Durst 2017 با کیفیت عالی (WEB-DL 720p)

« دانلود رایگان با لینک مستقیم از هستی دانلود »

دانلود فیلم The Lost Wife of Robert Durst 2017 - دانلود با لینک مستقیم رایگان - فیلم The Lost Wife of Robert Durst 2017

تاریخ اکران : 2017

ژانر : بیوگرافی / جنایی / درام

محصول کشور : آمریکا

امتیاز : 6.2/10

کیفیت : WEB-DL 720p – 827MB – عالی

کارگردان : Yves Simoneau

بازیگران : Katharine McPhee, Daniel Gillies, Fiona Vroom

خلاصه داستان : “کتی” جوان عاشق یک بنگاهدار معاملات ملکی به نام “رابرت دورست” می‌شود، اما هنگامی که تصمیم به ازدواج با یکدیگر می‌گیرند اوضاع عجیب و غریب می‌شود و…برای مشاهده کلیپ دانلود فیلم The Lost Wife of Robert Durst 2017 اینجا کلیک کنید »


دانلود فیلم The Lost Wife of Robert Durst 2017 لینک مستقیم

دانلود فیلم The Lost Wife of Robert Durst 2017 با کیفیت عالی (WEB-DL 720p)

« دانلود رایگان با لینک مستقیم از هستی دانلود »

دانلود فیلم The Lost Wife of Robert Durst 2017 - دانلود با لینک مستقیم رایگان - فیلم The Lost Wife of Robert Durst 2017

تاریخ اکران : 2017

ژانر : بیوگرافی / جنایی / درام

محصول کشور : آمریکا

امتیاز : 6.2/10

کیفیت : WEB-DL 720p – 827MB – عالی

کارگردان : Yves Simoneau

بازیگران : Katharine McPhee, Daniel Gillies, Fiona Vroom

خلاصه داستان : “کتی” جوان عاشق یک بنگاهدار معاملات ملکی به نام “رابرت دورست” می‌شود، اما هنگامی که تصمیم به ازدواج با یکدیگر می‌گیرند اوضاع عجیب و غریب می‌شود و…برای مشاهده کلیپ دانلود فیلم The Lost Wife of Robert Durst 2017 اینجا کلیک کنید »


دانلود فیلم The Lost Wife of Robert Durst 2017 لینک مستقیم

دانلود فیلم The Lost Wife of Robert Durst 2017 با کیفیت عالی (WEB-DL 720p)

« دانلود رایگان با لینک مستقیم از هستی دانلود »

دانلود فیلم The Lost Wife of Robert Durst 2017 - دانلود با لینک مستقیم رایگان - فیلم The Lost Wife of Robert Durst 2017

تاریخ اکران : 2017

ژانر : بیوگرافی / جنایی / درام

محصول کشور : آمریکا

امتیاز : 6.2/10

کیفیت : WEB-DL 720p – 827MB – عالی

کارگردان : Yves Simoneau

بازیگران : Katharine McPhee, Daniel Gillies, Fiona Vroom

خلاصه داستان : “کتی” جوان عاشق یک بنگاهدار معاملات ملکی به نام “رابرت دورست” می‌شود، اما هنگامی که تصمیم به ازدواج با یکدیگر می‌گیرند اوضاع عجیب و غریب می‌شود و…برای مشاهده کلیپ دانلود فیلم The Lost Wife of Robert Durst 2017 اینجا کلیک کنید »


دانلود مسابقه ایرانی ۱۳ شمالی قسمت ۴ چهارم

دانلود مسابقه ۱۳ شمالی قسمت ۴ چهارم با کیفیت عالی

دانلود مسابقه 13 شمالی قسمت 4 چهارم

ژانر: مسابقه

فرمت:MP4

کیفیت: WEBRip

مدت زمان: ۶۰ دقیقه

محصول کشور: ایران

سال ساخت: ۱۳۹۶

کارگردان: علیرضا امینی

بازیگران مسابقه ۱۳ شمالی قسمت ۴ چهارم
کامبیز دیرباز، محمد رضا هدایتی، هادی کاظمی ، امیرحسین آرمان ، لیلا اوتادی، سحر قریشی، سمانه پاکدل و بهاره افشاری ؛ سارا منجزی به عنوان نریتور در این مسابقه حضور دارد و حمید گودرزی اجرای این مسابقه را برعهده دارد.

خلاصه داستان مسابقه ۱۳ شمالی قسمت ۴ چهارم
روز سوم از مسابقه هیجان انگیز بازیگران مطرح سینما و تلویزیون، برای برنده شدن جایزه ارزشمند سیزده شمالی.

رمز فایل: توجه کنید نسخه ای که خریداری می‌کنید نسخه پیش فروش بوده و پس از دانلود برای تماشای فیلم احتیاج به رمز فایلی دارید که این رمز صبح روز شنبه منتشر خواهد شد

به درخواست تهیه کننده و پخش کننده سریال، تمامی کیفیت‌ها به یک قیمت فروخته خواهد شد. اینترنت مصرفی برای این سریال به صورت نیم بها محاسبه می شود( مثلا قسمتی که حجمش ۲ گیگ ، ۱ گیگ از اینترنت شما مصرف میکند )

لینک های دانلود مسابقه ۱۳ شمالی قسمت ۴ چهارم

زمان پخش مسابقه ۱۳ شمالی قسمت ۴ چهارم

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

دانلود مسابقه ۱۳ شمالی قسمت ۱

دانلود مسابقه ۱۳ شمالی قسمت ۲

دانلود مسابقه ۱۳ شمالی قسمت ۳برای مشاهده کلیپ دانلود مسابقه ۱۳ شمالی قسمت ۴ چهارم اینجا کلیک کنید »


دانلود آهنگ جدید مهدی یراحی بنام تلقین + متن آهنگ

Download New Music Mehdi Yarrahi – Talghin

تنها دلخوشیم اینه حالا که نیستی پیشم
که با هر نفس که میکشم بهت نزدیکتر میشم

دانلود آهنگ جدید مهدی یراحی بنام تلقین

برای دانلود آهنگ به ادامه مطلب مراجعه کنید

دانلود آهنگ جدید مهدی یراحی بنام تلقین با لینک مستقیم

متن آهنگ تلقین مهدی یراحی

تن دادم به این تنهایی نیستی
اما حس میکنم اینجایی اینجایی
میخوام اما سختمه پاشم
باید چند وقت تو حال خودم باشم
تو حال خودم باشم …
صبرم کمه بگو این چندمین شبه
تا کی باید تلقین کنم همه چی مرتبه
تنها دلخوشیم اینه حالا که نیستی پیشم
که با هر نفس که میکشم بهت نزدیک تر میشم
تنها دلخوشیم اینه حالا که نیستی پیشم
که با هر نفس که میکشم بهت نزدیکتر میشم

صبرم کمه بگو این چندمین شبه
تا کی باید تلقین کنم همه چی مرتبه
تنها دلخوشیم اینه حالا که نیستی پیشم
که با هر نفس که میکشم بهت نزدیک تر میشم
تنها دلخوشیم اینه حالا که نیستی پیشم
که با هر نفس که میکشم بهت نزدیکتر میشم

دانلود تمام آهنگ های مهدی یراحی

بیافورمووی


برای مشاهده کلیپ دانلود آهنگ جدید مهدی یراحی بنام تلقین اینجا کلیک کنید »


دانلود آهنگ جدید سامان جلیلی بنام قلب تو + متن اهنگ

Download New Music Saman Jalili – Ghalbe To

این منم منم منم منم که جز تو نیست توو باروم

تویی تویی تویی که ناز اونو میخرم

یه گوشه گوشه گوشه از اون قلبِ تو مالِ منه

بهش بگین بگین بگین نکنه دلم رو بشکنه

دانلود آهنگ جدید سامان جلیلی بنام قلب تو

برای دانلود آهنگ به ادامه مطلب مراجعه کنید

دانلود آهنگ جدید سامان جلیلی بنام قلب تو با لینک مستقیم

متن آهنگ قلب تو سامان جلیلی

خیره شد تووی چِشام ، من از اون دیوونه هام

که تو رو خیلی بخوام ، به دلت بد راه نده

دلم عشقو بلده ، فالمون خوب اومده

چجوری عاشقت بشم و چیزی نگم

از تو که اینهمه جنون انگیزی نگم

توو چشات چی داری که برات میره دلم

تو ببین که چقد با تو درگیره دلم

این منم منم منم منم که جز تو نیست توو باروم

تویی تویی تویی که ناز اونو میخرم

یه گوشه گوشه گوشه از اون قلبِ تو مالِ منه

بهش بگین بگین بگین نکنه دلم رو بشکنه

همه جا فکر توام ، اونکه میخواستی شدم

دیگه نیست دستِ خودم ، دیگه نیست دست خودم

بی تو درگیر هوام ، به تو بنده نفسام

تو همه چیزی برام ، تو همه چیزی برام

این منم منم منم منم که جز تو نیست توو باروم

تویی تویی تویی که ناز اونو میخرم

یه گوشه گوشه گوشه از اون قلبِ تو مالِ منه

بهش بگین بگین بگین نکنه دلم رو بشکنه

این منم منم منم منم که جز تو نیست توو باروم

تویی تویی تویی که ناز اونو میخرم

یه گوشه گوشه گوشه از اون قلبِ تو مالِ منه

بهش بگین بگین بگین نکنه دلم رو بشکنه

دانلود تمام آهنگ های سامان جلیلی

بیافورمووی


برای مشاهده کلیپ دانلود آهنگ جدید سامان جلیلی بنام قلب تو اینجا کلیک کنید »


دانلود جدیدترین آهنگ حمید هیراد با عنوان شوخی مگه

Download New Song Of Hamid Hiraad With Name Shookhie Mage

دانلود آهنگ فوق العاده زیبا و شاد حمید هیراد بنام شوخی مگه از نسل موزیک

ترانه و آهنگسازی: حمید هیراد ؛ تنظیم, میکس و مستر: امیرمیلاد نیکزاد

دانلود آهنگ حمید هیراد شوخی مگه

متن آهنگ حمید هیراد با نام شوخی مگه

گر جان به جان من کنی جان و جهان من تویی سیر نمیشوم زتو تاب و توان من تویی
نظری به حال ما کن تا روم به سمت کویت دیوانه تر از دلم نیست تا شود اسیر رویت
شوخیِ مگه بذاری بری نمونی تو یار منی نشون به اون نشونی
شوخیِ مگه دلو بزنی به دریا عاشقی کنی پرسه نزنی تو شب ها
شوخیِ مگه بذاری بری نمونی تو یار منی نشون به اون نشونی
شوخیِ مگه دلو بزنی به دریا عاشقی کنی پرسه نزنی تو شب ها


چه کنم وجود من با دلِ تو ساز شد همه دنیای من آن دلبر طناز شد
تو که بی وفا نبودی پر جور و جفا نبودی تو همه وجود مایی تو ز ما جدا نبودی
ای ز ما جدا نبودی
شوخیِ مگه بذاری بری نمونی تو یار منی نشون به اون نشونی
شوخیِ مگه دلو بزنی به دریا عاشقی کنی پرسه نزنی تو شب ها
شوخیِ مگه بذاری بری نمونی تو یار منی نشون به اون نشونی
شوخیِ مگه دلو بزنی به دریا عاشقی کنی پرسه نزنی تو شب هابرای مشاهده کلیپ دانلود آهنگ جدید حمید هیراد با نام شوخی مگه اینجا کلیک کنید »


دانلود جدیدترین آهنگ حمید هیراد با عنوان شوخی مگه

Download New Song Of Hamid Hiraad With Name Shookhie Mage

دانلود آهنگ فوق العاده زیبا و شاد حمید هیراد بنام شوخی مگه از نسل موزیک

ترانه و آهنگسازی: حمید هیراد ؛ تنظیم, میکس و مستر: امیرمیلاد نیکزاد

دانلود آهنگ حمید هیراد شوخی مگه

متن آهنگ حمید هیراد با نام شوخی مگه

گر جان به جان من کنی جان و جهان من تویی سیر نمیشوم زتو تاب و توان من تویی
نظری به حال ما کن تا روم به سمت کویت دیوانه تر از دلم نیست تا شود اسیر رویت
شوخیِ مگه بذاری بری نمونی تو یار منی نشون به اون نشونی
شوخیِ مگه دلو بزنی به دریا عاشقی کنی پرسه نزنی تو شب ها
شوخیِ مگه بذاری بری نمونی تو یار منی نشون به اون نشونی
شوخیِ مگه دلو بزنی به دریا عاشقی کنی پرسه نزنی تو شب ها


چه کنم وجود من با دلِ تو ساز شد همه دنیای من آن دلبر طناز شد
تو که بی وفا نبودی پر جور و جفا نبودی تو همه وجود مایی تو ز ما جدا نبودی
ای ز ما جدا نبودی
شوخیِ مگه بذاری بری نمونی تو یار منی نشون به اون نشونی
شوخیِ مگه دلو بزنی به دریا عاشقی کنی پرسه نزنی تو شب ها
شوخیِ مگه بذاری بری نمونی تو یار منی نشون به اون نشونی
شوخیِ مگه دلو بزنی به دریا عاشقی کنی پرسه نزنی تو شب هابرای مشاهده کلیپ دانلود آهنگ جدید حمید هیراد با نام شوخی مگه اینجا کلیک کنید »

صفحه 1 از 2,17712345...102030...قبلی »

تبلیغات
تبلیغات
محبوب ترین کلیپ ها

    No posts liked yet.

موضوعات
کلیپ های پیشنهادی
آمار

HTML tutorial